Tối đa là gì?

Max có thể tham khảo bất kỳ điều nào sau đây:

1. Max là viết tắt của max.

2. Viết tắt của max, max là công thức Microsoft Excel và bảng tính để tìm giá trị tối đa trong một phạm vi ô. Ví dụ: công thức dưới đây tìm giá trị tối đa trong các ô từ A1 đến A10. Nếu các ô này có các giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 kết quả sẽ trả về "10" vì đó là giá trị lớn nhất hoặc tối đa trong tất cả các ô.

 = tối đa (a1: a10) 

Mẹo: Nếu bạn muốn lấy mức tối thiểu thay vì mức tối đa, bạn sẽ sử dụng hàm min và lấy mức trung bình sẽ sử dụng hàm trung bình.

Viết tắt máy tính, công thức Excel, thuật ngữ phần mềm, thuật ngữ bảng tính