Endian là gì?

Thứ tự của byte trong một giá trị nhiều byte. Nó cũng có thể là thứ tự của các bit trong một byte. Big endian và little endian là những hình thức phổ biến của endian, và endian là một dạng khác.

Thuật ngữ lập trình