Một hoạt động bất hợp pháp là gì?

Khi hệ điều hành hoặc bộ xử lý máy tính nhận được một lệnh từ một chương trình mà nó không nhận ra và không thể xử lý, nó có thể đưa ra một lệnh được gọi là Hoạt động bất hợp pháp . Về cơ bản, nó nói rằng chương trình máy tính đang đưa ra yêu cầu bất hợp pháp.

Mặc dù Hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra do một hướng dẫn đến từ một thứ khác ngoài chương trình máy tính, một chương trình đưa ra yêu cầu bất hợp pháp là nguyên nhân phổ biến nhất. Khi điều này xảy ra, chương trình có thể đóng lại và mọi công việc chưa được lưu sẽ bị mất.

Lỗi, Điều khoản hệ điều hành