Độ chính xác là gì?

Độ chính xác là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả bất cứ điều gì gần giá trị thực của nó hoặc tiêu chuẩn được công nhận. Ví dụ, một máy tính có thể thực hiện phép tính toán chính xác, chính xác với thông tin đã cho, nhưng không phải là giá trị chính xác.

Giá trị