MVS (Nhiều bộ nhớ ảo) là gì?

Viết tắt của nhiều bộ nhớ ảo, MVS được giới thiệu vào năm 1974 với việc phát hành OS / VS2. MVS là một hệ điều hành máy tính lớn của IBM có khả năng truy cập nhiều không gian địa chỉ lưu trữ ảo. MVS đã được phát hành dưới dạng MVS / 370, MVS / DFP, MVS / ESA, MVS / SP, MVS / XAOS / MVS .

Viết tắt máy tính, thuật ngữ hệ điều hành