Cách tạm dừng công việc in

Trong Windows, bạn có thể tạm dừng mọi công việc in bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới sau khi bạn bắt đầu in một cái gì đó.

Tạm dừng công việc in từ Khu vực thông báo

  1. Khi bắt đầu in một cái gì đó trong Windows, một biểu tượng máy in được hiển thị trong Vùng thông báo của Windows, nhấp chuột phải vào biểu tượng này. Nếu bạn không thấy biểu tượng máy in, hãy bấm vào mũi tên Lên trong Vùng thông báo để hiển thị tất cả các biểu tượng.
  2. Nhấp vào Mở tất cả máy in đang hoạt động .
  3. Bấm chuột phải vào lệnh in bạn muốn tạm dừng và sau đó bấm Tạm dừng .

Lưu ý: Để tiếp tục công việc in khi bạn đã sẵn sàng, nhấp chuột phải vào tên tài liệu một lần nữa và chọn Tiếp tục hoặc Tiếp tục in .

Tạm dừng công việc in thông qua Bảng điều khiển

Bạn cũng có thể tạm dừng công việc in thông qua Bảng điều khiển bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

  1. Mở Bảng điều khiển
  2. Mở Thiết bị và Máy in, Máy in hoặc Máy in và Fax tùy thuộc vào phiên bản Windows của bạn.
  3. Nhấp đúp vào tên của máy in đang được sử dụng.
  4. Nếu bất kỳ lệnh in nào nằm trong hàng đợi, hãy nhấp vào 1 tài liệu trong hàng đợi hoặc nhấp đúp vào Xem những gì đang in . Sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy một cửa sổ tương tự như ví dụ trên. Thực hiện theo các bước trên cho phép bạn tạm dừng công việc in.