Zero Out là gì?

Không có thể đề cập đến bất kỳ điều sau đây:

1. Khi đề cập đến bộ nhớ máy tính hoặc bộ xử lý, thuật ngữ zero out đề cập đến 256 byte bộ nhớ đầu tiên trong các máy tính sử dụng bộ vi xử lý 5602.

2. Zero out là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả lấy giá trị dương hoặc âm và biến nó thành null hoặc zero.

Thuật ngữ CPU, Thuật ngữ bộ nhớ, Không