URI (Mã định danh tài nguyên đồng nhất) là gì?

Viết tắt của Mã định danh tài nguyên đồng nhất, URI được định nghĩa trong RFC 1630 là tham chiếu đến địa chỉ, tên hoặc đối tượng áp dụng cho các giao thức hoặc không gian tên đã đăng ký trên Internet. Ví dụ: URL và URN là các dạng Định danh tài nguyên đồng nhất.

Từ viết tắt máy tính, Internet, thuật ngữ Internet, URC, URL, URN