Đĩa đơn mật độ là gì?

Thường được viết tắt là SD và được gọi khác là đĩa mềm một mặt, đĩa mềm mật độ đơn là đĩa mềm máy tính đầu tiên chỉ hỗ trợ ghi "một mặt". Đĩa này không có khả năng chứa nhiều thông tin như đĩa mềm mật độ kép có thể và không còn được sử dụng ngày nay.

Viết tắt máy tính, thuật ngữ ổ đĩa mềm