Một nhân vật dành riêng là gì?

Một ký tự dành riêng là một chữ cái hoặc ký hiệu không thể được sử dụng bởi vì nó đang được sử dụng ở một vị trí khác hoặc bởi hệ điều hành. Ví dụ: nhiều hệ điều hành dành các ký tự sau: "\, /, :, *, ?, ", Và | "và không cho phép các ký tự này được sử dụng khi lưu hoặc đổi tên tệp.

Ký tự, thuật ngữ lập trình, từ dành riêng