Phạm vi là gì?

Một phạm vi có thể đề cập đến bất kỳ sau đây:

1. Nói chung, một phạm vi đề cập đến một loạt các giá trị giữa hai giá trị khác. Ví dụ: phạm vi giữa 1 và 5 là 2, 3 và 4.

2. Khi đề cập đến một bảng tính, phạm vi hoặc phạm vi ô là một nhóm các ô trong một hàng hoặc cột. Ví dụ: trong công thức = sum (A1: A10), các ô trong cột A1 đến A10 là phạm vi của các ô được thêm vào với nhau. Loại phạm vi này được gọi là một phạm vi liền kề vì tất cả các ô được kết hợp với nhau. Nếu bạn muốn thêm các ô nằm trong phạm vi không liền kề, mỗi ô sẽ cần có trong công thức. Ví dụ: trong công thức = sum (A1 + B2 + C3), các ô A1, B2 và C3 được thêm vào với nhau.

Điều khoản hàng, bảng tính, bảng tính