Một đơn vị vật lý là gì?

Một đơn vị vật lý có thể đề cập đến bất kỳ điều nào sau đây:

1. Viết tắt là PU, một đơn vị vật lý trong giao thức SNA của IBM, là một thiết bị vật lý và các tài nguyên mạng liên quan của nó.

2. Về mặt đo lường, một đơn vị vật lý là một giá trị hoặc kích thước được chấp nhận rộng rãi.

Từ viết tắt máy tính, Đơn vị logic, Phép đo Điều khoản mạng, Vật lý