Ký tự không in (Ký tự điều khiển) là gì?

Một ký tự không in, còn được gọi là ký tự điều khiển, là một số đại diện cho một ký tự không được viết hoặc không in được (chữ, số hoặc ký hiệu). Một số ký tự điều khiển đại diện cho tín hiệu âm thanh hoặc âm thanh được gửi hoặc nhận. Các ký tự điều khiển khác (mã ASCII) bao gồm backspace, nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp mẫu, trả lại vận chuyển, thoát và xóa.

ASCII, Nhân vật, Nhân vật Null, Nhân vật đặc biệt, Thuật ngữ typography