Đạo luật tự do thông tin là gì?

FOIA ( Đạo luật Tự do Thông tin ), là luật liên bang ở Hoa Kỳ cho phép tiết lộ, hoặc tiết lộ một phần các tài liệu do chính phủ kiểm soát. Nó đã được Tổng thống Lyndon Johnson ký vào luật ngày 4 tháng 7 năm 1966 và có hiệu lực vào năm sau.

Năm 1996, FOIA đã được sửa đổi với Sửa đổi Đạo luật Tự do Thông tin Điện tử cung cấp bất kỳ hồ sơ nào được đề cập trong FOIA bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 1996, phải có sẵn trực tuyến.

Chín miễn trừ trong FOIA

  1. Bất kỳ thông tin nào được tuyên bố theo lệnh hành pháp của Tổng thống vẫn được giữ bí mật vì lợi ích của quốc phòng hoặc chính sách đối ngoại.
  2. Thông tin chỉ liên quan đến các quy tắc và thông lệ nhân sự nội bộ của một cơ quan chính phủ.
  3. Thông tin được miễn trừ cụ thể từ FOIA bởi một luật khác.
  4. Bất kỳ bí mật thương mại, hoặc thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân về một người được đặc quyền và bí mật.
  5. Thông tin liên lạc giữa các cơ quan chính phủ sẽ không có sẵn về mặt pháp lý cho bất kỳ ai khác ngoài một đương sự chống lại cơ quan này.
  6. Hồ sơ y tế hoặc thông tin bí mật tương tự sẽ cấu thành vi phạm rõ ràng quyền riêng tư cá nhân.
  7. Các hồ sơ có tiết lộ sẽ can thiệp vào các thủ tục thực thi pháp luật, tước quyền xét xử công bằng và vô tư của một người, hoặc tiết lộ danh tính của một nguồn bí mật.
  8. Thông tin hoặc báo cáo được sử dụng bởi một cơ quan chịu trách nhiệm giám sát của các tổ chức tài chính.
  9. Dữ liệu địa chất và địa vật lý như bản đồ liên quan đến giếng.

Truyền thông, từ viết tắt máy tính, Quyền riêng tư, Điều khoản bảo mật