Foxserv là gì?

FoxServ là gói Apache, MySQL và PHP cho Windows và Linux. FoxServ là một giải pháp dễ dàng và nhanh chóng cho người dùng Microsoft Windows và Linux muốn thiết lập mạng nội bộ hoặc máy chủ web của riêng họ.

Điều khoản Internet, máy chủ web