Giòn là gì?

Crunch có thể đề cập đến bất kỳ sau đây:

1. Crunch là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả quá trình xử lý số hoặc công thức phức tạp một cách nhanh chóng.

2. Thuật ngữ crunch cũng được sử dụng để mô tả quá trình giảm kích thước của tệp hoặc dữ liệu khác.

Nén, Xử lý phân tán, Xử lý, Thuật ngữ phần mềm