Bootmgr là gì?

Bootmgr là trình quản lý trình tự khởi động Windows được giới thiệu lần đầu tiên trong Windows Vista. Nó thay thế trình quản lý khởi động NTLDR trong các phiên bản trước của Windows. Bootmgr đọc dữ liệu cấu hình khởi động và hiển thị menu chọn hệ điều hành.

NTLDR, Điều khoản hệ điều hành