Exbibit là gì?

Một exbibit hoặc Eib là 260 và tương đương với 1.152.921.504.606.846.976 bit.

Exbibit so với các phép đo dữ liệu khác

Exbibit (Eib)Giá trị
Exbibit trong một bit (b)0, 00000000000000000001
Exbibit trong một Nibble (N)3, 469446952e-18
Exbibit trong một Byte (B)6, 938893908e-18
Exbibit trong một Kilobit (Kb)0, 00000000000000001
Exbibit trong một Kilobyte (KB)0, 0000000000000001
Exbibit trong một Kibibit (Kib)0, 00000000000000001
Exbibit trong một Kibibyte (KiB)0, 0000000000000001
Exbibit trong một Megabit (Mb)0, 000000000101
Exbibit trong một Megabyte (MB)0, 00000000001
Exbibit trong một Mebibit (Mib)9, 094947018e-13
Exbibit trong một Mebibyte (MiB)7.275957614e-12
Exbibit trong một Gigabit (Gb)0, 000000001
Exbibit trong một Gigabyte (GB)6, 938893908e-09
Exbibit trong một Gibibit (Gib)9, 313225746e-10
Exbibit trong một Gibibyte (GiB)7.450580597e-09
Exbibit trong một Terabit (Tb)8, 673617415e-07
Exbibit trong một Terabyte (TB)6, 938893908e-06
Exbibit trong một Tebibit (Tib)0, 00000095367431640625
Exbibit trong một Tebibyte (TiB)0, 00000762939453125
Exbibit in a Petabit (Pb)0, 0008673617415
Exbibit trong Petabyte (PB)0, 006938893908
Exbibit trong một Pebibit (Pib)0, 0009765625
Exbibit trong một Pebibyte (PiB)0, 0009765625
Exbibit trong môi trường sống (Eb)0.867361738
Exbibits trong Exabyte (EB)6, 9388939
Exbibit trong một Exbibit (Eib)1
Exbibits trong một Exbibyte (EiB)số 8
Exbibits trong Zettabyte (ZB)6, 938, 8939
Exbibits trong một Yottabyte (YB)6, 938, 893, 9

Bit, Exbi, Exbibyte, Phép đo