Thông báo lỗi Norton virus Navdef32.dll trong khi cài đặt

Thông báo lỗi này xảy ra khi chạy các ứng dụng của bên thứ ba trong nền của Microsoft Windows. Thực hiện theo các bước để Kết thúc tác vụ tất cả các ứng dụng của bên thứ ba và sau đó cài đặt lại chương trình.