Thông lượng là gì?

Hoặc được gọi là tốc độ giao tiếp, thông lượng là một giá trị được sử dụng để minh họa tổng lượng dữ liệu được truyền qua máy tính hoặc thiết bị tại thời điểm đó. Con số này thường được biểu thị bằng bit trên giây (bps) hoặc byte mỗi giây (Bps).

Điều khoản modem, điều khoản mạng