Windows Mail là gì?

Windows Mail là ứng dụng e-mail Microsoft Windows được giới thiệu lần đầu tiên với Microsoft Windows Vista để thay thế cho Microsoft Outlook Express. Chương trình mới hỗ trợ nhiều tính năng và khả năng mới không có trong Outlook Express. Dưới đây là một ví dụ về chương trình Windows Mail.

E-mail, thuật ngữ E-mail, Outlook