Trong khi đó là gì?

Trong khi có thể đề cập đến bất kỳ điều sau đây:

1. Vòng lặp while hoặc vòng lặp lặp là một câu lệnh lặp trong lập trình thực hiện các nhiệm vụ được xác định trước trong khi đang thực hiện một việc khác. Ví dụ: trong Perl với mã tương tự như bên dưới, vòng lặp while sẽ mở tệp "file.txt" và trong khi đi qua từng dòng trong tệp, in chúng nếu chúng có chứa bất kỳ chữ cái nào.

 mở (VÀO, " 

Mẹo: Giống như bất kỳ vòng lặp nào, khi tạo vòng lặp for, hãy đảm bảo rằng điều kiện này sẽ luôn được đáp ứng để giúp ngăn chặn vòng lặp vô tận.

2. While cũng là một lệnh Linux, xem trang lệnh while để biết thêm thông tin về lệnh này.

Làm, lặp, thuật ngữ lập trình