Tổng hợp Wavetable là gì?

Đôi khi được gọi là tổng hợp dựa trên mẫu, tổng hợp wavetable là một phương pháp tạo ra âm thanh trung thực từ các tín hiệu kỹ thuật số khác nhau.

Lưu ý: Thẻ âm thanh của máy tính của bạn phải hỗ trợ tổng hợp bảng sóng để sử dụng nó.

Điều khoản âm thanh