Verbose là gì?

Verbose có thể đề cập đến bất kỳ điều sau đây:

1. Trong điện toán, verbose đề cập đến một chế độ hoặc cài đặt hiển thị hoặc nhận thông tin mở rộng. Dưới đây là một ví dụ về lệnh dir MS-DOS và một danh sách các tệp ở chế độ không dài dòng và sau đó ở trạng thái dài.

 thư mục chỉnh sửa TWEAKUI EXE 113, 040 01-01-97 10: 31p Tweakui.exe 
 thư mục chỉnh sửa / v TWEAKUI EXE 113, 040 114, 688 01-01-97 10: 31p 01-01-97 A 

2. Verbose là một lệnh FTP cho phép và vô hiệu hóa chế độ dài dòng. Xem cách sử dụng FTP để biết thông tin về verbose và các lệnh FTP khác.

FTP, Điều khoản phần mềm, Chế độ dài dòng