Vbscript là gì?

VBScript là ngôn ngữ kịch bản do Microsoft phát triển và phát hành ra công chúng vào năm 1996, cung cấp cho Microsoft Internet Explorer các khả năng nâng cao ngoài các khả năng có sẵn thông qua HTML. Dưới đây là một ví dụ cơ bản về VBScript in "Hello World!".

Vì VBScript chỉ được hỗ trợ trong Internet Explorer, nhiều nhà phát triển web sử dụng JavaScript thay thế, được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt.

Điều khoản ActiveX, JavaScript, Lập trình