Uuencode là gì?

Viết tắt của mã hóa Unix-to-Unix, uuencode là một giao thức để truyền bất kỳ tệp không phải văn bản gốc, như hình ảnh, qua e-mail. Nó hoạt động bằng cách chuyển đổi nhị phân thành ASCII để truyền, và sau đó từ ASCII trở lại nhị phân, e-mail đã được nhận.

Base64, Viết tắt máy tính, E-mail, Điều khoản E-mail, MIME