Silicon là gì?

Lần đầu tiên được phát hiện bởi Nam tước Jons Jackob Berzelius vào năm 1823, silicon (ký hiệu Si, nguyên tử số 14) là một nguyên tố hóa học. Nó là vật liệu cơ bản trong việc sản xuất chip máy tính vì tính chất bán dẫn tuyệt vời của nó và vì sự phong phú của nó.

Hình ảnh cho thấy một ví dụ về một wafer Silicon với hàng chục chip silicon. Sau khi wafer này được thực hiện, mỗi chip được cắt ra khỏi wafer.

Dopant, thuật ngữ điện tử, wafer silicon