Điểm lưu là gì?

Trong trò chơi điện tử, điểm lưu là một khu vực cụ thể mà người chơi phải đến trước khi họ được phép lưu trò chơi của mình. Lưu điểm làm tăng độ khó của trò chơi ở chỗ người chơi không thể lưu mỗi khi họ cảm thấy bị đe dọa.

Điều khoản trò chơi