Samba là gì?

Samba là một chương trình nguồn mở cho phép người dùng cuối sử dụng các máy khách SMB / CIFS để truy cập các tệp, máy in và các tài nguyên mạng được chia sẻ chung khác. Samba thường được sử dụng trên các máy tính Linux, cho phép các máy tính khác được truy cập bởi các máy tính khác, chẳng hạn như các máy tính chạy Microsoft Windows.

CIFS, Điều khoản mạng, SMB