RSS Autodiscovery là gì?

Tự động phát hiện RSS là khả năng trình duyệt web tự động phát hiện nguồn cấp dữ liệu cung cấp RSS của trang web. Nếu trình duyệt tự động phát hiện nguồn cấp, nó sẽ hiển thị biểu tượng RSS trên thanh vị trí, cho biết rằng nguồn cấp RSS có sẵn để đăng ký. Hầu hết các trình duyệt hiện đại đều hỗ trợ tự động phát hiện RSS, bao gồm các phiên bản mới nhất của Chrome, Firefox, Safari và Internet Explorer.

Để trình duyệt tự động khám phá nguồn cấp RSS của trang web, HTML của trang web phải cung cấp thông tin tự động phát hiện trong một thành phần liên kết trong phạm vi của phần tử đầu . Ví dụ: HTML sau đây sẽ cho phép tự động phát hiện RSS cho nguồn cấp dữ liệu được đặt tại trang web rss.mywebsite.org/myfeed .

 Tiêu đề trang 

Trình duyệt, HTML, RSS, Thuật ngữ thiết kế web