MBN là gì?

Viết tắt cho "phải đẹp", MBN hoặc mbn được sử dụng trong trò chuyện trên Internet và tin nhắn văn bản.

Một ví dụ về cách sử dụng cái này là:

Người 1: "Tôi đã mua một chiếc xe mới ngày hôm nay. Cuối cùng đã thoát khỏi chiếc xe của tôi."

Người 2: "MBN, tôi không đủ tiền mua xe mới."

Trò chuyện, thuật ngữ Internet, tin nhắn văn bản