Hotlink là gì?

Một hotlink có thể đề cập đến bất kỳ điều nào sau đây:

1. Hay còn gọi là liên kết nội tuyến, hotlinking là hành động liên kết đến một đối tượng trên một máy chủ khác. Ví dụ, nhiều người đang học cách tạo trang web của riêng họ có thể liên kết đến một hình ảnh trên một máy chủ khác, điều này giúp việc tạo trang của họ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thực tế này không được khuyến khích vì nó có thể vi phạm Bản quyền của hình ảnh hoặc đối tượng đang được liên kết nóng và cũng lấy cắp băng thông từ máy chủ lưu trữ hình ảnh.

Thay vì các đối tượng liên kết nóng, chẳng hạn như hình ảnh, nếu được cấp phép, bạn nên sao chép hình ảnh từ máy chủ của họ sang máy chủ của bạn hoặc một dịch vụ lưu trữ hình ảnh miễn phí khác và liên kết đến đó.

2. Hotlink là kết nối giữa các chương trình cho phép người dùng thay đổi thông tin trong một chương trình hoặc tài liệu trong khi máy tính thay đổi cùng thông tin trong tệp được liên kết.

Điều khoản Internet, Leech, Liên kết