DLL (Thư viện liên kết động) là gì?

Viết tắt của thư viện liên kết động, DLL là thư viện phổ biến được sử dụng trong các nền tảng Microsoft Windows. Chúng thực chất là một nhóm tài nguyên có thể được sử dụng bởi nhiều chương trình. Các tệp trong một DLL được chỉ định với phần mở rộng tệp. Một tập tin DLL được sử dụng để thực hiện một tập hợp các nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, nó có thể cung cấp các bước cần thiết để in tài liệu. Windows đặt tất cả các tệp DLL vào cùng một vị trí để giúp các nhà phát triển viết chương trình dễ dàng hơn. Nếu không có DLL, các nhà phát triển sẽ phải tự viết tất cả các bước và luôn luôn phát minh lại bánh xe.

Tại sao tôi thấy lỗi DLL?

Hầu hết người dùng biết tệp DLL từ các lỗi họ gặp phải trên máy tính của họ do tệp DLL bị thiếu hoặc do tệp có hướng dẫn xấu và đang tạo ra lỗi. Thông thường các loại lỗi này được giải quyết bằng cách cập nhật hoặc cài đặt lại chương trình.

Từ viết tắt máy tính, tiêm DLL, Driver, INF, Linker, Thuật ngữ hệ điều hành, VXD, WinSxS