CPAN (Mạng lưu trữ Perl toàn diện) là gì?

Viết tắt của mạng lưu trữ Perl toàn diện, CPAN là nơi trung tâm nơi lưu trữ các mô đun Perl, Perl và tài liệu Perl được giới thiệu lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 10 năm 1995. Ngày nay, CPAN chứa hàng ngàn mô đun và người đóng góp và được coi là một trong nhiều điểm mạnh của ngôn ngữ lập trình Perl.

Từ viết tắt máy tính, Perl, Thuật ngữ lập trình