CCNP (Cisco Certified Network Professional) là gì?

Viết tắt của Cisco Certified Network Professional, CCNP là chứng nhận cho biết kiến ​​thức nâng cao hoặc hành trình về mạng và các sản phẩm của Cisco.

CCDE, CCIE, CCNA, Điều khoản chứng nhận, Từ viết tắt máy tính, Điều khoản mạng