Trình cài đặt là gì?

Trình cài đặt là một phần mềm được sử dụng để cài đặt các chương trình phần mềm trên hệ thống. Trình cài đặt là một cách để đơn giản hóa quá trình cài đặt phần mềm bằng cách cung cấp cho người dùng quy trình từng bước với khả năng chọn các tùy chọn mong muốn.

Cài đặt, Điều khoản phần mềm