Ấn tượng là gì?

Một ấn tượng là số lượng quảng cáo được hiển thị cho mỗi trang được truy cập. Các nhà xuất bản thường sử dụng số lần hiển thị để bán không gian quảng cáo trên cơ sở chi phí cho một nghìn hoặc CPM. Ví dụ: nếu bạn thấy ba quảng cáo trên trang này, đó là ba lần hiển thị.

Quảng cáo, thuật ngữ Internet, thuật ngữ SEO