A-0 (Phiên bản ngôn ngữ số học 0) là gì?

Viết tắt của Ngôn ngữ số học phiên bản 0, A-0 là trình biên dịch máy tính điện tử đầu tiên được viết bởi Grace Hopper vào năm 1951 cho UNIVAC I.

Biên dịch, từ viết tắt máy tính, thuật ngữ lập trình, UNIVAC