Tập tin liên kết chéo là gì?

Các tệp được liên kết chéo là các mục nhập FAT trỏ đến cùng một cụm. Các tệp được liên kết chéo được tạo khi máy tính tắt không đúng cách hoặc ứng dụng bị hủy bỏ bất thường. Các tệp được liên kết chéo có thể được sửa bằng các tiện ích chỉnh sửa đĩa, chẳng hạn như CHKDSK hoặc ScanDisk.

Điều khoản ổ cứng