Cách sử dụng bản nâng cấp Windows 98 cho phiên bản đầy đủ

Bạn có thể sử dụng CD nâng cấp Windows 98 với điều kiện bạn có CD Windows 95, đĩa hoặc bộ đĩa Windows 3.x hoàn chỉnh. Bắt đầu cài đặt Windows 98. Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi cho biết quá trình thiết lập không thể định vị hệ điều hành trước đó. Đặt đĩa CD hoặc đĩa Windows 95 hoặc đĩa mềm Windows 3.x vào máy tính và trỏ chương trình thiết lập đến vị trí thích hợp.