Cách thay đổi mật khẩu tài khoản Google.

Cho dù bạn đã tìm thấy mật khẩu bạn thích tốt hơn hay nghĩ rằng mật khẩu hiện tại của bạn không đủ an toàn, các bước trong phần tiếp theo sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi mật khẩu tài khoản Google.

Thay đổi mật khẩu tài khoản Google

  1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi .
  2. Trong phần Đăng nhập & bảo mật, chọn Đăng nhập vào Google .

  1. Trong Mật khẩu & phương thức đăng nhập, nhấp vào phần Mật khẩu .

  1. Trên màn hình sau, nhập mật khẩu hiện tại của bạn, sau đó nhấp vào

    nút.
  2. Trên màn hình tiếp theo, nhập Mật khẩu mới ( A ), Xác nhận mật khẩu mới ( B ) và sau đó nhấp vào nút THAY ĐỔI PASSWORD ( C ).