Xóa các tệp bằng 0 trong một tệp bó

Dưới đây là một ví dụ về lệnh đơn giản có thể được đưa vào tệp bó để xóa tệp "pics.txt" nếu nó tồn tại và bằng 0. Trong ví dụ này, bạn sẽ cần biết tên của tệp.

 cho / F %% A trong ("pics.txt") làm Nếu %% ~ zA bằng 0 del pics.txt 

Nếu bạn đang tìm kiếm tất cả các tệp bằng 0, bạn có thể thực hiện việc này bằng một vòng lặp. Các mã sau đây là một ví dụ về một vòng lặp.

 CHO %% F IN (*. *) DO (NẾU %% ~ zF LSS 1 DEL %% F 

)

Ví dụ trên sẽ đi qua tất cả các tệp trong thư mục hiện tại và nếu kích thước tệp nhỏ hơn 1, hãy xóa tệp.